Stanowisko ds. orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Białymstoku

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Ubezpieczeń i Składek

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok

Województwo

podlaskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. orzecznictwa

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- komunikatywność, rzetelność i asertywność
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzeń do tej ustawy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość zasad: podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, FEP; rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia stosowanie jednolitych zasad dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady i terminy ich opłacania.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat)
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Białymstoku.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 210 bud. B

Dodatkowe informacje

- praca na umowę o pracę na czas zastępstwa,
- proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
- złożonych dokumentów nie zwracamy,
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)