Stanowisko ds. orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Kielcach
  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. orzecznictwa

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność,
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych,
  - umiejętność organizacji pracy na stanowisku.,
  - umiejętność stosowania przepisów,
  - rozwiązywanie problemów,
  - opanowanie,
  - umiejętność obsługi klienta

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - Prowadzi postępowania wyjaśniające i ustala podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, obowiązku opłacania składek, zasad finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
  - Przygotowuje decyzje ustalające podmiot zobowiązany do pełnienia funkcji płatnika składek.
  - Prowadzi postępowania wyjaśniające związane z ustalaniem górnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  - Prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
  - Przygotowuje decyzje w zakresie zasad finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, trybu i zasad ich rozliczania oraz opłacania.
  - Zatwierdza przygotowane decyzje.
  - Rozpatruje odwołania od decyzji .
 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
  o jakie kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 stycznia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Kielcach
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Piotrkowska 27 (bud. A, pokój 101)
  25-510 Kielce

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się e-mailowo tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumenty niekompletne, niezgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy weryfikujący m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu znajomości ustaw wskazanych powyżej oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych w Budynku A,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - winda (brak Budynek B i D).

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.