stanowisko ds. osób migrujących

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS II Oddział w Łodzi

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Ubezpieczeń i Składek

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Łodzi
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola

Województwo

łódzkie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

stanowisko ds. osób migrujących

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe magisterskie (nauki społeczne, gospodarka, prawo)
- minimum 1 rok w pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
- znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- znajomość zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych przez poszczególne grupy płatników składek
- umiejętność obsługi programów MS Office, MS Excel, MS Outlook,
- rzetelność, terminowość
- samodzielność, odpowiedzialność
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
- umiejętności stosowania przepisów
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- realizuje zadania związane z ustalaniem i poświadczaniem właściwego ustawodawstwa w ramach realizacji umów międzynarodowych, z wyjątkiem wyrażania zgody na przedłużenie stosowania właściwego ustawodawstwa ponad okres podstawowy
- obsługuje postępowania wyjaśniające dotyczące spełnienia przez pracodawców i pracowników oraz osoby pracujące na własny rachunek kryteriów określonych w przepisach umów międzynarodowych, w zakresie stosowania właściwego ustawodawstwa
- poświadcza formularze związane z realizacją umów międzynarodowych,
- poświadcza okresy podlegania ubezpieczeniom dla instytucji właściwych UE
- realizuje zadania z zakresu właściwego ustawodawstwa oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za obywateli państw obcych zatrudnionych w Polsce oraz za pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy
- realizuje zadania związane z wyrażaniem zgody na przedłużenie stosowania właściwego ustawodawstwa ponad okres podstawowy w sprawach indywidualnych

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
o jakie kandydat się ubiega)
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane niezbędne i pożądane wykształcenie, ukończone szkoły oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS II Oddział w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Łodzi
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
- oferta niekompletna oraz bez wymaganego i niepodpisanego oświadczenia nie będzie rozpatrywana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)