stanowisko ds. osób migrujących

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS II Oddział w Łodzi

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Ubezpieczeń i Składek

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Łodzi
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola

Województwo

łódzkie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

stanowisko ds. osób migrujących

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe magisterskie (nauki społeczne, gospodarka, prawo)
- minimum 1 rok w pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
- znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- znajomość zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych przez poszczególne grupy płatników składek
- umiejętność obsługi programów MS Office, MS Excel, MS Outlook,
- rzetelność, terminowość
- samodzielność, odpowiedzialność
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
- umiejętności stosowania przepisów
- umiejętność poprawnego wnioskowania
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- realizuje zadania związane z ustalaniem i poświadczaniem właściwego ustawodawstwa w ramach realizacji umów międzynarodowych, z wyjątkiem wyrażania zgody na przedłużenie stosowania właściwego ustawodawstwa ponad okres podstawowy
- obsługuje postępowania wyjaśniające dotyczące spełnienia przez pracodawców i pracowników oraz osoby pracujące na własny rachunek kryteriów określonych w przepisach umów międzynarodowych, w zakresie stosowania właściwego ustawodawstwa
- poświadcza formularze związane z realizacją umów międzynarodowych,
- poświadcza okresy podlegania ubezpieczeniom dla instytucji właściwych UE
- realizuje zadania z zakresu właściwego ustawodawstwa oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za obywateli państw obcych zatrudnionych w Polsce oraz za pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy
- realizuje zadania związane z wyrażaniem zgody na przedłużenie stosowania właściwego ustawodawstwa ponad okres podstawowy w sprawach indywidualnych

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
o jakie kandydat się ubiega)
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane niezbędne i pożądane wykształcenie, ukończone szkoły oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS II Oddział w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Łodzi
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
- oferta niekompletna oraz bez wymaganego i niepodpisanego oświadczenia nie będzie rozpatrywana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Rafał Aleksandrowicz, Marzenin
Justyna Jeżak, Zduńska Wola
Sylwia Michalak, Zduńska Wola
Renata Piasecka, Łask
Sylwia Skowron, Zduńska Wola
Andrzej Sobieraj, Beleń
Patrycja Śpiewak, Piaski