Stanowisko ds. planowania

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS II Oddział w Warszawie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Kontroli Płatników Składek

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. planowania

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- staż pracy ogółem - minimum 1 rok

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, informatyczne, ubezpieczenia społeczne)
- minimum 12 miesięcy pracy związanej z obsługą aplikacji interakcyjnych
- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające di dostępu do informacji niejawnych

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Word - poziom podstawowy
- umiejętność obsługi pakietu MS Excel - poziom zaawansowany
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość
- rzetelność
- samodzielność
- odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji ustnych
- działanie procesowe/nastawienie na proces
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych
- rozwiązywanie problemów
- poprawne wnioskowanie
- opanowanie
- umiejętność stosowania przepisów
- obsługa klienta (jako ogólna postawa)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia koordynację przydziału zadań kontrolnych w drodze analizy ryzyka występowania nieprawidłowości u typowanych do kontroli płatników składek oraz poprzez analizę kosztów realizacji kontroli. Analizuje stopień realizacji planu kontroli i stopień zaangażowania środków finansowych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy wg regulaminu organizacyjnego o jakie ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 408
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

Dodatkowe informacje

- dokumenty aplikacyjne są przyjmowane w godzinach od 8 do 14
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)