Stanowisko ds. planowania

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział kontroli Płatników Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. planowania

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, informatyka, ubezpieczenia społeczne))
  - minimum 1 rok pracy związanej z aplikacjami interakcyjnymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość zasad podlegania, ustalania wysokości oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  - znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w postępowaniu wobec płatników składek i ubezpieczonych
  - nastawienie na wyniki
  - terminowość
  - rzetelność
  - samodzielność
  - odpowiedzialność
  -poprawne przekazywanie informacji ustnych
  - nastawienie na proces
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych
  - rozwiązywanie problemów
  - poprawne wnioskowanie
  - znajomość obsługi klienta
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia koordynację przydziału zadań kontrolnych w drodze analizy ryzyk występowania nieprawidłowości u typowanych do kontroli płatników składek oraz poprzez analizę kosztów realizacji kontroli. Analizuje stopień realizacji planu kontroli i stopień zaangażowania środków finansowych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 października 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Oddział ZUS w Gdańsku z siedzibą przy:
  ul. Tuwima 9
  80-210 Gdańsk

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - budynek ...-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 4 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.