Stanowisko ds. planowania i analiz

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Prewencji i Rehabilitacji

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. planowania i analiz

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- minimum 1 rok stażu pracy
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (zarządzanie, statystyka, ekonomia, finanse, informatyka, ekonometria, systemy informatyczne, matematyka)
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami, w tym doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego UE
- znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel na poziomie zaawansowanym)
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- komunikatywność i rzetelność
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
- terminowość i odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- realizuje zadania związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich
- monitoruje realizację projektów Departamentu dofinansowanych ze środków europejskich oraz analizuje je pod względem zgodności z przyjętymi harmonogramami i zawartymi umowami
- weryfikuje kwalifikowalność kosztów oraz przygotowuje wnioski o płatność dla projektów realizowanych w Departamencie

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

- poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
- proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności w zakresie MS Excel
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- złożonych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)