Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Gdańsku

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Zasiłków w Inspektoracie ZUS w Tczewie

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Województwo

pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
- minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługa finansową

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- znajomość Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki
- konsekwencja w działaniu
- terminowość
- rzetelność
- samodzielność
- odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji ustnych
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych
- umiejętność rozwiązywania problemów
- poprawne wnioskowanie
- opanowanie
- umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

30 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Dodatkowe informacje

- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Tczewie
ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)