Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków w Inspektoracie ZUS w Żyrardowie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  - mile widziana znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzeń do tej Ustawy
  - mile widziana znajomość Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  - mile widziana znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przepisów o zasiłku pogrzebowym oraz o potrąceniach i egzekucji ze świadczeń
  - mile widziana znajomość zasad przyznawania, ustalania wysokości wypłaty świadczeń pracownikom zatrudnionym za granicą
  - znajomość przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność współpracy z innymi
  - terminowość, rzetelność
  - samodzielność, odpowiedzialność
  - komunikatywność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat (nr telefonu)
  - CV
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne (szkoła średnia) oraz inne dokumenty posiadanego wykształcenia
  - kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  6 listopada 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania III Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  Z dopiskiem „OFERTA PRACY”

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce świadczenia pracy:
  Inspektorat ZUS w Żyrardowie
  ul. Bankowa 1
  96-300 Żyrardów

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3 piętrowy z windą oraz schodami bez windy na półpiętrach
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na
  1 piętrze
  - przy wejściu do budynku ul. Bankowa 1 jest pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku nie otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Wioleta Stegienko, Żyrardów
  Katarzyna Tryc, Żyrardów

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Katarzyna Tryc, Żyrardów

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Katarzyna Tryc wykazała się wiedzą o funkcjonowaniu Zakładu oraz znajomością pracy na oferowanym stanowisku. W trakcie rozmowy dała się poznać jako osoba ambitna, komunikatywna, zorganizowana. Otwarta na dalszy rozwój zawodowy i poznawanie nowych zagadnień.