stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o świadczeniach przysługujących z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
  - umiejętność: planowania i organizowania pracy własnej oraz poprawnego przekazywania informacji ustnych

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - odręcznie podpisane i opatrzone datą CV
  - odręcznie podpisany i opatrzony datą list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane i opatrzone datą oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 października 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  Wydział Kadrowo-Płacowy, bud. A, pok. 320, tel. 44 726 36 00 wew.563
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - oferta niekompletna, niepodpisana, bez daty, bez wymaganej podpisanej klauzuli oraz nadesłana po terminie nie będzie rozpatrywana

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek składający się z: Budynku A (trzypiętrowego), Budynku B (czteropiętrowego) z możliwością korzystania z windy, z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Budynku C (jednopiętrowego) bez windy
  - miejsce świadczenia pracy w Budynku C - ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 29, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym na piętrze
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.