Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Kielcach

Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Rozliczeń Kont Płatników Składek, Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Kielcach
ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce

Województwo

świętokrzyskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, prawo, gospodarka)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office,
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
- terminowość, rzetelność,
- samodzielność, odpowiedzialność,
- poprawne przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych,
- podejmowanie decyzji,
- umiejętność stosowania przepisów,
- rozwiązywanie problemów,
- opanowanie,
- poprawne wnioskowanie,
- działanie procesowe,
- umiejętność obsługi klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę kont płatników w zakresie rozliczeń.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
o jakie kandydat się ubiega)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Kielcach
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Piotrkowska 27 (bud. A, pokój 101)
25-510 Kielce

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się e-mailowo tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- dokumenty niekompletne, niezgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy weryfikujący m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu znajomości ustaw wskazanych powyżej oraz rozmowę kwalifikacyjną
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce świadczenia pracy:
Inspektorat ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Rosłońskiego 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)