Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie w Kaliszu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1 B
63-400 Ostrów Wielkopolski

Województwo

wielkopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- gotowość do rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
- komunikatywność
- rzetelność
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność radzenia sobie ze stresem
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność zarządzania przepływem informacji
- orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

20 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1B
63-400 Ostrów Wielkopolski
Wydział Spraw Pracowniczych
pokój 004-005

Dodatkowe informacje

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Kaliszu
ul. Konopnickiej 31
62-800 Kalisz

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Patryk Adamczewski, Chełmce
Jolanta Błaszczyk, Złotniki Wielkie
Natalia Kaczmarek, Stobno Siódme
Paulina Kędzia, Kalisz
Anna Krzywik, Godziesze Wielkie
Danuta Łuczak, Kalisz
Aleksandra Matiaszowska, Kalisz
Dorota Marek, Kalisz
Iwona Pokojowa, Opatówek
Marlena Radomska, Kalisz
Waldemar Tubacki, Zbiersk-Cukrownia
Dawid Wypych, Zbiersk-Cukrownia