Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS II Oddział w Warszawie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie Warszawa - Praga Północ

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- znajomość zasad prowadzenia rozliczeń na kontach płatników składek
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- rzetelność, sumienność, komunikatywność, orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy wg regulaminu pracy, o które ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie niezbędne i pożądane oraz pożądane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 408
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

Dodatkowe informacje

- poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
- skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat Warszawa - Praga Północ
ul. 11 Listopada 15 A
03-446 Warszawa

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)