Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Krakowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie ZUS Kraków - Łagiewniki

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Województwo

małopolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń
do tej Ustawy
- znajomość zasad rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- rzetelność, sumienność, komunikatywność, orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tzn. kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) i doświadczenie zawodowe (zaświadczenie o zatrudnieniu)

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa
- poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
- skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- złożonych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat Kraków – Łagiewniki
ul. Zakopiańska 33
30-418 Kraków

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)