Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Zielonej Górze

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie ZUS w Żarach

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra

Województwo

lubuskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu Ms Office
- znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- komunikatywność
- rzetelność, dokładność
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- odporność na stres

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Zielonej Górze
Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 101
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra
Tel. kontaktowy (68) 3294228

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Żarach
ul. Lotników 1A
68-200 Żary

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)