Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Jaśle

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Jaśle
38-200 Jasło
ul. Rynek 18B

Województwo

podkarpackie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość zasad prowadzenia rozliczeń na kontach płatników składek
- znajomość zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych
- wymagana umiejętność obsługi pakietu MS Office
- terminowość, rzetelność
- samodzielność, odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych
- podejmowanie decyzji
- rozwiązywanie problemów
- stanowczość/pewność siebie, opanowanie
- umiejętność stosowania przepisów
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność pracy pod presją czasu
- pozytywne nastawienie emocjonalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi kont płatników składek w zakresie rozliczeń

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- oświadczenie z podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Jaśle
ul. Rynek 18B
38-200 Jasło
Wydział Spraw Pracowniczych (Budynek B, II piętro, pok. 203)

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
- w przypadku dużej liczby kandydatów proces rekrutacji obejmował będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
- skontaktujemy się telefonicznie lub e-mailowo tylko z kandydatami
spełniającymi wymagania formalne
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)