Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Gdańsku

Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie ZUS w Tczewie

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Województwo

pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu cywilnego
- znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- znajomość zasad zwrotu nadpłat płatnikom składek
- nastawienie na wyniki
- terminowość
- rzetelność
- samodzielność
- odpowiedzialność
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych
- umiejętność stosowania przepisów
- umiejętność obsługi pakietu MS Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

30 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Dodatkowe informacje

- oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Tczewie
ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)