Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Płocku

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie ZUS w Makowie Mazowieckim

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Płocku
Al. Jachowicza 1
09-402 Płock

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość procedur i dokumentacji dot. wpłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez poszczególne grupy płatników składek
- znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- umiejętność współpracy z innymi
- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
- komunikatywność
- rzetelność
- umiejętność pracy z klientem
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- asertywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat)
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

1 czerwca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Płocku
Wydział Spraw Pracowniczych
Al. Jachowicza 1
09-402 Płock

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania formalne
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Makowie Mazowieckim
ul. Kopernika 6 A
06-200 Maków Mazowiecki

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)