Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie ZUS w Piasecznie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - mile widziana znajomość podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenie
  społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
  Świadczeń Pracowniczych
  - mile widziana wymagana znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  - mile widziana znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pod presją czasu
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność współpracy z innymi
  - komunikatywność i rzetelność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę kont płatników w zakresie rozliczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat (nr telefonu)
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne (szkoła średnia) oraz inne dokumenty posiadanego wykształcenia
  - kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 stycznia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania III Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  z dopiskiem ”OFERTA PRACY”

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce świadczenia pracy
  Inspektorat ZUS w Piasecznie
  ul. Puławska 34 B
  05-500 Piaseczno

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2 - piętrowy bez windy,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 lub 2 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku nie otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.