Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS I Oddział w Warszawie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych - 2

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, prawo, ubezpieczenia społeczne)
- minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego i praw do emerytur i rent

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- znajomość przepisów prawa UE dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego
- znajomość zawartych przez Polskę umów bilateralnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- orientacja na klienta
- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Jakub Kossowski, Warszawa
Anna Paciorek, Warszawa
Jakub Podgajniak, Warszawa