Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Gdańsku

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Województwo

pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)
- minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego lub prawa do emerytur i rent

Wymagania dodatkowe

- znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany)
- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
- znajomość Ustawy o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustaw o Emeryturach i Rentach Kapitałowych oraz rozporządzeń do tych Ustaw
- znajomość zasad naliczania kapitału początkowego
- znajomość zawartych przez Polskę Umów bilateralnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
- znajomość Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta, asertywność
- umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
- umiejętność komunikowania się w piśmie i w mowie
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane formalne

Termin, do którego należy składać dokumenty

30 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Dodatkowe informacje

- poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
- oferty niekompletne nie będą rozpatrywane
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy_
Oddział ZUS w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)