Stanowisko ds. wsparcia bezpieczeństwa teleinformatycznego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wieloosobowe Stanowisko Inspektora Ochrony Danych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 4 lata doświadczenia zawodowego związanego z ochroną danych osobowych
  - minimum 5 lat stażu pracy

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (informatyka, technika)
  - studia podyplomowe (audyt, zarządzanie, prawo, informatyka, bezpieczeństwo, ochrona danych)

 • Wymagania dodatkowe

  - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel, Outlook)
  - umiejętność zarządzania przepływem informacji
  - umiejętność radzenia sobie ze stresem
  - komunikatywność
  - wysoka kultura osobista
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - nadzoruje, koordynuje opracowanie projektów dokumentów odnoszących się do bezpieczeństwa teleinformatycznego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie prywatności w fazie projektowania oraz prywatności domyślnej, a także opiniowanie: projektów przepisów prawa, klauzul informacyjnych oraz postanowień umownych
  - przygotowuje wsad merytoryczny w procesach rozpatrywania wniosków osób i udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych z udziałem rozwiązań teleinformatycznych
  - uczestniczy w identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych w Zakładzie w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w ochronie danych osobowych. Prowadzi szkolenia oraz bieżące instruktaże dla pracowników Zakładu w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w ochronie danych
  - weryfikuje i przekazuje powzięte informacje o przypadkach naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w systemach teleinformatycznych oraz udział w postępowaniach dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych, także przed organem nadzorczym oraz wobec osób, których dane dotyczą
  - opracowuje raporty, analizy i rekomendacje w zakresie działań mających na celu przestrzeganie w zakładzie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, przetwarzanych z użyciem narzędzi teleinformatycznych oraz uczestniczy w audytach zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Prowadzi szkolenia oraz bieżące instruktaże dla pracowników Zakładu w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w ochronie danych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 730780
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 stycznia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Grzegorz Kozakow, Warszawa