Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Gdańsku

Nazwa komórki organizacyjnej

Centrum Serwisu Informatycznego – Referat ds. wsparcia informatycznego TJO Gdańsk

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Województwo

pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie informatyczne (doświadczenie nie jest wymagane) lub
- wykształcenie średnie i minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem
Pożądane:
- wykształcenie wyższe techniczne
- minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem

Wymagania dodatkowe

- znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- bardzo dobra znajomość Windows 7
- podstawowa wiedza o zarządzaniu środowiskiem domenowym Windows
- podstawowa znajomość zagadnień sieciowych
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie ciągłości pracy stacji roboczych i sprzętu komputerowego użytkowników oraz utrzymanie oprogramowania autorskiego i komercyjnego nie utrzymywanego centralnie oraz systemów równoległych i systemów KSI wymagających bezpośredniego dostępu do elementu konfiguracji.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i nazwy stanowiska o jakie ubiega się kandydat
- oświadczenie z odręcznie podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (oświadczenie do pobrania poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

30 maja 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Dodatkowe informacje

- podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane będą umiejętności: administrowania OS Windows 7, pracy zdalnej na komputerze, budowa i zasady działania drukarki laserowej
- dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Gdyni
ul. Władysława IV 24
81-364 Gdynia

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)