Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS III Oddział w Warszawie

Nazwa komórki organizacyjnej

Centrum Serwisu Informatycznego - Referat ds. Wsparcia Informatycznego TJO 1

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
- minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem (dotyczy kandydatów z wykształceniem średnim)
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (informatyka)
- minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem

Wymagania dodatkowe

- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej i komunikatów systemowych
- umiejętność instalacji, konfiguracji, obsługi i serwisu urządzeń komputerowych klasy PC
- umiejętność konfiguracji sieci komputerowych oraz znajomość działania urządzeń aktywnych
- biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, w tym konfiguracji ustawień poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej oraz urządzeń peryferyjnych
- dobra znajomość pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność, rzetelność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia utrzymanie stacji roboczych i sprzętu komputerowego użytkowników oraz utrzymanie oprogramowania autorskiego i komercyjnego nie utrzymywanego centralnie oraz systemów równoległych i systemów KSI wymagających bezpośredniego dostępu do elementu konfiguracji.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adres e-mail lub nr telefonu
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

29 czerwca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

Dodatkowe informacje

- proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
Miejsce wykonywania pracy:
ul. Goleszowska 2
01-249 Warszawa

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Łukasz Szczypek, Otwock
Marta Magdalena Wójcik, Warszawa