Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych - 4

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja)
  - minimum 6 miesięcy pracy biurowej

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - rzetelność, sumienność, komunikatywność, orientacja na klienta

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia wsparcie w zakresie obsługi spraw emerytalno-rentowych, pozarentowych i korespondencji oraz właściwy obieg dokumentacji emerytalno-rentowej.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat oraz miejsce świadczenia pracy
  - CV
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadane niezbędne wykształcenie (szkoła średnia) oraz inne dokumenty posiadanego wykształcenia, a także doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  26 października 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania III Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  z dopiskiem "OFERTA PRACY"

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce świadczenia pracy:
  Inspektora ZUS w Żyrardowie
  ul. Bankowa 1
  96-300 Żyrardów

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się sporadycznie z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 2-piętrowy bez windy
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze
  - przy wejściu do budynku od ul. Bankowa 1 znajduje się pochylnia
  - drzwi przy wejściu do budynku nie otwierają się automatycznie

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Dominik Łęgiewski, Wiskitki
  Aldona Pieniążek, Żyrardów
  Iwona Stoińska, Milanówek

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Dominik Łęgiewski, Wiskitki

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pan Dominik Łęgiewski posiada znajomość przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych. Jest osobą zdeterminowaną do pracy na proponowanym stanowisku. Deklaruje zaangażowanie, dyspozycyjność, rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.