Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS I Oddział w Warszawie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych - 2

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja)
- minimum 6 miesięcy pracy biurowej

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- znajomość przepisów prawa UE dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego
- znajomość zawartych przez Polskę umów bilateralnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- orientacja na klienta
- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia rejestrację spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji i właściwy obieg dokumentacji w tych sprawach.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

26 października 2017 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

Dodatkowe informacje

- poszukujemy 2 kandydatów
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Jakub Kossowski, Warszawa
Małgorzata Łabęda, Warszawa
Alicja Onieszczuk, Warszawa
Anna Paciorek, Warszawa
Beata Szmidt, Warszawa
Elżbieta Żukowska, Warszawa