Stanowisko ds. współpracy dwustronnej

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Współpracy Międzynarodowej

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. współpracy dwustronnej

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 5 lat stażu pracy

 • Wymagania dodatkowe

  - biegła znajomość języka rosyjskiego w mowie i w piśmie
  - znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
  - umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość/rzetelność
  - samodzielność/odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - stanowczość/pewność siebie
  - umiejętność współpracy

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - realizuje sprawy wynikające ze współpracy Zakładu z zagranicznymi instytucjami zabezpieczenia społecznego
  - opracowuje analizy, artykuły oraz sporządza notatki, sprawozdania i inne opracowania w formie pisemnej
  - opracowuje i monitoruje realizację projektów umów, porozumień i protokołów w zakresie współpracy dwustronnej Zakładu z instytucjami zagranicznymi
  - opracowuje dla potrzeb Zakładu informacje na temat systemu ubezpieczeń społecznych w innych krajach
  - dokonuje tłumaczeń (ustnych i pisemnych), zgodnie z kompetencjami językowymi
  - przygotowuje i realizuje Dni Poradnictwa w zakresie wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organizowanych we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi
  - uczestniczy w przygotowywaniu organizowanych przez departament konferencji i seminariów międzynarodowych
  - uczestniczy w organizowaniu zagranicznych podróży służbowych pracowników Zakładu i wizyt delegacji zagranicznych w Zakładzie

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 728982
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  21 listopada 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków, poprawnego przekazywania informacji pisemnej, sporządzenia pism, notatek, sprawozdań, pisania opracowań merytorycznych i artykułów, ponadto sprawdzenie praktycznej znajomości języków obcych: język rosyjski biegły w mowie i piśmie, język angielski w stopniu zaawansowanym oraz test preferowanych stylów zachowań Thomas Int.
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki).

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3- piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.