Stanowisko ds. zabezpieczeń i sankcji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Sosnowiec
  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. zabezpieczeń i sankcji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)

 • Wymagania dodatkowe

  - niezbędna znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego
  - znajomość ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
  - znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programu LEX
  - komunikatywność, orientacja na klienta
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność organizacji pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia zabezpieczenie należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń, a także stosowanie sankcji i środków dyscyplinujących.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  22 listopada 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Sosnowiec.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Sosnowiec
  ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec
  Wydział Spraw Pracowniczych
  Pokój Nr 309, Telefon Nr (0-32) 3683488

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas zastępstwa
  - rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.