Stanowisko ds. zamówień publicznych

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Elblągu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- minimum 1 rok pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, administracja)
- doświadczenie zawodowe w stosowaniu przepisów prawa

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do powyższej ustawy
- znajomość ustawy Kodeks cywilny
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- mile widziana znajomość orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
- mile widziana umiejętność obsługi Systemu informacji prawnej Lex
- terminowość i rzetelność
- samodzielność i odpowiedzialność
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność przekonywania
- umiejętność poprawnego wnioskowania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących usług, dostaw i robót
- obsługuje prace komisji przetargowych w przydzielonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ( opracowuje i przedkłada do podpisu komisji protokoły i notatki z posiedzeń komisji)
- przygotowuje, prowadzi i przechowuje pełną dokumentację przetargową zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi aktami prawnymi oraz prowadzi rejestry składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego
- opracowuje projekty ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazuje je do publikacji
- przygotowuje opinie i materiały do rozstrzygnięć dla wniesionych odwołań oraz uczestniczy w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą
- sporządza projekty rocznych harmonogramów, sprawozdań o udzielonych zamówieniach
- opiniuje i weryfikuje wnioski zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne (szkoła średnia) oraz inne dokumenty posiadanego wykształcenia
- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 lutego 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Teatralna 4 82-300 Elbląg
z dopiskiem "OFERTA PRACY"

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika
- skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne niezbędne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumenty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)