Stanowisko ds. zarzadzania nieruchomościami

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Elblągu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg

Województwo

warmińsko-mazurskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. zarzadzania nieruchomościami

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
- minimum 3 lata doświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania
- minimum 3 lata na stanowisku: inspektor nadzoru, kierownik robót, kierownik budowy, kierownik projektu
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (budownictwo, administracja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, zarządzanie nieruchomościami)
- minimum 2 lata pracy związanej z administrowaniem nieruchomościami
- minimum 5 lat doświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania
- minimum 5 lat na stanowisku: inspektor nadzoru, kierownik robót, kierownik budowy, kierownik projektu

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy
- znajomość ustawy Prawo budowlane
- znajomość ustawy o Gospodarce Nieruchomościami
- znajomość ustawy o Finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
- znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych
- umiejętność rozliczania kosztów budowy, remontów i zakupu środków trwałych
- znajomość zasad przeprowadzania inspekcji w zakresie budowy środków trwałych i remontów oraz dokumentowania tych czynności
- doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków przetargowych wraz z wymaganą dokumentacją
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność obsługi aplikacji Norma Pro oraz systemu SAP
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność współpracy z innymi
- komunikatywność, rzetelność, nastawienie na wyniki
- terminowość, samodzielność, odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia realizację zadań przez utrzymanie i użytkowanie obiektów Oddziału i podległych jednostek terenowych.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie niezbędne i pożądane oraz niezbędne i pożądane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg
Wydział Spraw Pracowniczych

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne niezbędne
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumenty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)