Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

18 września 2017  13:26

Kategoria zakupowa

Usługi IT i telekomunikacyjne

Tytuł postępowania

Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych)

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Adres zamawiającego

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 42

Województwo

lubuskie

Numer postępowania

110000/271/2/2017-ADG-ZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/200979/ogłoszenie.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/200979/serwis drukarek.zip

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42, w pokoju 277 (Kancelaria)

Termin składania ofert

28 września 2017  11:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2017r.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 20 września 2017  09:49

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/200995/modyfikacja siwz.zip

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 28 września 2017  12:52

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201047/Zestawienie ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 12 października 2017  15:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201115/Informacja o wynikach postępowania.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 23 października 2017  13:37

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201160/ogłoszenie o udzieleniu.pdf