Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

21 września 2017  14:45

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Grójcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Radomiu

Adres zamawiającego

ul. Czachowskiego 21A
26-600 Radom

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

310000/271/005/2017-ADG

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201008/Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331210-1 Instalacja wentylacji
45110000-1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-2 Wymagania ogólne, roboty budowalne w zakresie budynków
45262500-6 Roboty murowe
45410000-4 Roboty tynkarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowalnych
45311200-2 Układanie przewodów, puszki, osprzęt, opraw
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowalnych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45332400-7 Roboty w zakresie sprzętu sanitarnego
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201008/Ogłoszenie załączniki.zip

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A 26-600 Radom. Ofertę składaną bezpośrednio przez Wykonawcę lub za pośrednictwem poczty kurierskiej należy opisać w sposób określony w rozdziale XI pkt.2 i złożyć w ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji, w pokoju nr 002 (Sala Obsługi Klienta - parter - wejście B).

Termin składania ofert

9 października 2017  09:30

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.10.2017 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego budynku Oddziału ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, sala komputerowa III piętro wejście B.
2. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach 7:00-15:00) Robert Wężykowski tel.: 48 38 56 400 Grzegorz Kozicki tel.: 502 008 544.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Data publikacji ogłoszenia 27 września 2017  13:40

Zmiana dotyczy

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść zmiany

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu w związku z omyłkowo podłączonym złącznikiem „03 2017 - ROB BUD dost do przepis ppoż I. Grójec – SIWZ” do ogłoszenia na dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Grójcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych postanawia podłączyć prawidłowy załącznik: ”05 2017 - ROB BUD dost do przepis ppoż I. Grójec – SIWZ”
Powyższa zmiana ogłoszenia jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Szczegóły zmiany

http://www.zus.pl/zampub/files/201037/05 2017 - ROB BUD dost do przepis ppoż I. Grójec - SIWZ.pdf

Termin składania ofert

9 października 2017  09:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 10 października 2017  10:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201095/Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf