Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

27 września 2017  12:55

Kategoria zakupowa

Usługi inne

Tytuł postępowania

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Rybniku, Krakowie, Chrzanowie i Bielsku-Białej

Nazwa zamawiającego

ODDZIAŁ W RYBNIKU

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział ZUS w Rybniku
ul. Reymonta 2
44-200 Rybnik

Województwo

śląskie

Numer postępowania

340000/271/5/2017-ADG

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201036/Ogłoszenie o zam. serwis drukarek2017.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201036/SIWZ SERWS.zip

Miejsce składania ofert

siedziba Oddziału ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2, Dziennik podawczy

Termin składania ofert

6 października 2017  09:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2, pokój nr 301, godz. 9.30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 03 października 2017  13:59

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201066/wyjaśnienia -serwis drukarek.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 06 października 2017  13:45

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201085/informacja z otwarcia ofer serwis2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 19 października 2017  14:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201147/informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty serwis.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 26 października 2017  14:05

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Danuta Ignaszewska
tel. 32 4391232

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201185/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  serwis.pdf