Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

29 września 2017  12:00

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Bydgoszczy

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

Województwo

kujawsko-pomorskie

Numer postępowania

040000/271/6/2017/ADG-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201038/__bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id=6dc56.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201038/SIWZ KANALIZACJA DESZCZOWA.pdf

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy, 85-224 Bydgoszcz,
ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 24 Dziennik Podawczy (parter budynku)

Termin składania ofert

17 października 2017  10:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Dodatkowe informacje

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418309, e-mail: ilona.wadzinska@zus.pl
b) w sprawach formalno- prawnych – Jowita Ośmiałowska Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418308, e-mail: jowita.osmialowska@zus.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, pokój nr 419 (IV piętro).

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 17 października 2017  15:49

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201134/otwarcie ofert  17.10.2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 07 listopada 2017  08:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201271/unieważnienie 6 listopada 2017.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 02 stycznia 2018  13:37

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Jowita Ośmiałowska Wydział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 52 3418308, e-mail: jowita.osmialowska@zus.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201605/__bzp.uzp.gov.pl_ZP403_Preview_9d0fce1c-9d54-4e35-8b01-99.pdf