Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

27 września 2017  15:02

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej ze schładzaniem w I/ZUS w Legionowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w II Oddziale ZUS w Warszawie

Nazwa zamawiającego

ZUS III Oddział w Warszawie

Adres zamawiającego

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

550000/271/26/2017-CZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201043/Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71.00.00.00-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
71.24.20.00-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu i oszacowanie kosztów,
71.24.80.00-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją,
71.32.10.00-4 – usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201043/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), w Centrum Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
Centrum Zamówień Publicznych, pok. 108

Termin składania ofert

10 października 2017  10:30

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 11 października 2017  08:46

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201100/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 02 listopada 2017  15:04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201237/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 13 listopada 2017  10:27

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:
Adam Konopko - tel. 22 890 43 92
Marek Dominiak - tel. 22 890 44 39

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201316/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf