Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

28 września 2017  12:42

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Modernizacja systemów sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, i TV przemysłowej
w budynkach Oddziału ZUS w Legnicy.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Legnicy

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
59-220 Legnica,
ul. Władysława Grabskiego 26

Województwo

dolnośląskie

Numer postępowania

190000/271/1/2017-ADG

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201046/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45312100 -9 Instalowanie przeciwpożarowe Systemów Alarmowych
45312200 -9 Instalowanie przeciwwłamaniowe Systemów Alarmowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201046/SIWZ_i_zalaczniki.zip

Miejsce składania ofert

w siedzibie Zamawiającego:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy,
59-220 Legnica
ul. Władysława Grabskiego 26
– Budynek Główny, pokój 135, I p. – Stanowisko Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert

13 października 2017  12:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie takich zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 13 października 2017  14:18

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201122/INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 02 listopada 2017  13:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201234/zawiadomienie  - wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 07 listopada 2017  14:01

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Konopska Grażyna
e-mail: grazyna.konopska@zus.pl
tel. 76 876-42-43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201279/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf