Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

3 października 2017  12:43

Kategoria zakupowa

Dostawy papieru, tektury, kopert, etykiet samoprzylepnych

Tytuł postępowania

Zakup centralny papieru kserograficznego A4 i A3

Nazwa zamawiającego

Departament Zamówień Publicznych

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

TZ/271/60/17

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201054/2017-OJS189-386582 Papier A4 i A3.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

30197644-2 – papier kserograficzny

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201054/SIWZ PAPIER A4 i A3.zip

Miejsce składania ofert

Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin jej złożenia.

Termin składania ofert

8 listopada 2017  09:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 09 listopada 2017  08:25

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201294/informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 18 grudnia 2017  15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201543/informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części A i B.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 15 stycznia 2018  10:33

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Dorota Ochnik
dorota.ochnik@zus.pl
tel.: 22 667 17 23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201673/2018-OJS009-015614-pl.pdf