Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

5 października 2017  12:13

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Realizacja zadania budowlanego pn. „Klimatyzacja archiwów zakładowych w pomieszczeniach 02, 06/07, 08 w budynku przy ul. Czerniakowskiej 16”

Nazwa zamawiającego

ZUS III Oddział w Warszawie

Adres zamawiającego

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

550000/271/30/2017-CZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201074/Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
45.33.12.20-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
39.71.72.00-3 Urządzenia klimatyzacyjne
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie instalacji okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201074/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego – ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), w Centrum Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
Centrum Zamówień Publicznych, pok. 108

Termin składania ofert

20 października 2017  10:30

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 20 października 2017  12:37

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201151/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 13 listopada 2017  09:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201313/Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf