Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

12 października 2017  12:34

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

roboty budowlane: Rozbudowa systemu kontroli dostępu O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Rzeszowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 1775600180, ul. Al. Piłsudskiego 12 , 35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 675 000, e-mail MB_zampubl_rzeszow@zus.pl, faks 178 523 638.

Województwo

podkarpackie

Numer postępowania

35000/271/04/2017/ADG

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201112/Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
42961100-1 System kontroli dostępu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201112/SIWZ Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu.zip

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12 pok. 26. – Dziennik
Podawczy

Termin składania ofert

27 października 2017  10:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Dodatkowe informacje

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na adres e-mail w postaci skanu podpisanego dokumentu z uwzględnieniem pkt. 1.5.2. SIWZ. Adres e-mail Zamawiającego: MB_zampubl_rzeszow@zus.pl. W tytule wiadomości Zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania.

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia
dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw – art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust. 3a ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty.

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 27 października 2017  13:43

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201193/INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.10.2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 06 listopada 2017  12:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201258/INFORMACJA O WYBORZE OFERT  SKD 06.11.2017.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 13 listopada 2017  12:56

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Marek Momot
inspektor

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Stanowisko ds. zamówień publicznych
35-075 Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 8/2
tel. 17 867-52-84
e-mail: MB_zampubl_rzeszow@zus.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201318/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf