Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 stycznia 2018  13:46

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługi sprzątania w II Oddziale ZUS w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/1/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90.91.00.00 – 9 usługi sprzątania,
  90.91.12.00 – 8 usługi sprzątania budynków,
  90.91.92.00 – 4 usługi sprzątania biur,
  90.62.00.00 – 9 usługi odśnieżania,
  90.63.00.00 – 2 usługi usuwania oblodzeń,
  90.91.40.00 – 7 usługi sprzątania parkingów.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Podskarbińska 25,
  w Kancelarii - pok. 18 lub przesłać na adres zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 420

 • Termin składania ofert

  5 lutego 2018  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 lutego 2018  15:36

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 lutego 2018  12:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 lutego 2018  15:27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lutego 2018  13:07
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  Adam Konopko
  Główny Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel.: +48 22 590 28 13
  e-mail: ZAP_Warszawa@zus.pl

  Joanna Chylińska
  Inspektor, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel.: +48 22 590 28 07
  e-mail: ZAP_Warszawa@zus.pl

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia