Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

26 stycznia 2018  13:46

Kategoria zakupowa

Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

Tytuł postępowania

Usługi sprzątania w II Oddziale ZUS w Warszawie

Nazwa zamawiającego

ZUS II Oddział w Warszawie

Adres zamawiającego

ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

450000/271/1/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201740/Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

90.91.00.00 – 9 usługi sprzątania,
90.91.12.00 – 8 usługi sprzątania budynków,
90.91.92.00 – 4 usługi sprzątania biur,
90.62.00.00 – 9 usługi odśnieżania,
90.63.00.00 – 2 usługi usuwania oblodzeń,
90.91.40.00 – 7 usługi sprzątania parkingów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201740/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Podskarbińska 25,
w Kancelarii - pok. 18 lub przesłać na adres zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 420

Termin składania ofert

5 lutego 2018  10:30

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Nie przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 02 lutego 2018  15:36

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201771/Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 05 lutego 2018  12:38

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201777/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 09 lutego 2018  15:27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201801/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona zus.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 21 lutego 2018  13:07

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Adam Konopko
Główny Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
tel.: +48 22 590 28 13
e-mail: ZAP_Warszawa@zus.pl

Joanna Chylińska
Inspektor, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
tel.: +48 22 590 28 07
e-mail: ZAP_Warszawa@zus.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201871/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf