Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    1 lutego 2018  09:14

  • Kategoria zakupowa

    Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

  • Tytuł postępowania

    Usługi sprzątania w I Oddziale ZUS w Warszawie

  • Nazwa zamawiającego

    ZUS III Oddział w Warszawie

  • Adres zamawiającego

    ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

  • Województwo

    mazowieckie

  • Numer postępowania

    550000/271/1/2018-ZAP

  • Ogłoszenie o zamówieniu

  • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

    90  91  00  00 – 9 usługi sprzątania,
    90  91  12  00 – 8 usługi sprzątania budynków,
    90  91  92  00 – 4 usługi sprzątania biur,
    90  61  00  00 – 6 usługi sprzątania i zamiatania ulic,
    90  62  00  00 – 9 usługi odśnieżania,
    90  63  00  00 – 2 usługi usuwania oblodzeni,
    90  91  40  00 – 7 usługi sprzątania parkingów,
    98  31  20  00 – 3 usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  • Miejsce składania ofert

    Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego – ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
    Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 108

  • Termin składania ofert

    9 lutego 2018  10:30

  • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

    Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

  • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

    Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

  • Data publikacji ogłoszenia
    09 lutego 2018  15:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

  • Data publikacji ogłoszenia
    22 lutego 2018  15:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Data publikacji ogłoszenia
    22 marca 2018  12:15