Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

7 lutego 2018  14:40

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Roboty budowlane obejmujące Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Słupsku

Adres zamawiającego

Zaklad Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk

Województwo

pomorskie

Numer postępowania

370000/271/1/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201793/Ogłoszenie nr 514116-N-2018 z dnia 2018-02-07.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia;
45262522-6 Roboty murarskie;
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian;
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201793/370000_271_1_2018_ZAP.zip

Miejsce składania ofert

ZUS O/Słupsk, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, SEKRETARIAT, pokój nr 123 (I piętro) - segm. II

Termin składania ofert

27 lutego 2018  13:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Dodatkowe informacje

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2018 r. o godz. 13:30, w siedzibie zamawiającego – Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, segm. II, sala 125, I piętro.

2. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Justyna Malinowska, e-mail: malinowskajs@zus.pl; tel. / fax. 59 8419406
lub sekretariat_slupsk@zus.pl ; fax. 59 8427688.

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 27 lutego 2018  15:02

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201932/INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 11 kwietnia 2018  11:06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224394/INFORMACJA O WYBORZE.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 26 kwietnia 2018  12:29

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Justyna Malinowska
justyna.malinowska01@zus.pl
tel. 59-8419406

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224649/__bzp.uzp.gov.pl_ZP403_Preview_c237cee4-f9cb-49a5-9a3e-47.pdf