Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 lutego 2018  14:40

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Roboty budowlane obejmujące Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Adres zamawiającego

  Zaklad Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  370000/271/1/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia;
  45262522-6 Roboty murarskie;
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian;
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;
  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS O/Słupsk, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, SEKRETARIAT, pokój nr 123 (I piętro) - segm. II

 • Termin składania ofert

  27 lutego 2018  13:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2018 r. o godz. 13:30, w siedzibie zamawiającego – Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, segm. II, sala 125, I piętro.

  2. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Justyna Malinowska, e-mail: malinowskajs@zus.pl; tel. / fax. 59 8419406
  lub sekretariat_slupsk@zus.pl ; fax. 59 8427688.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lutego 2018  15:02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 kwietnia 2018  11:06

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 kwietnia 2018  12:29