Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 lutego 2018  14:46

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  01-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/2/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90-91-00-00-9
  90-91-12-00-8
  90-91-92-00-4
  90-61-00-00-6
  90-62-00-00-9
  90-63-00-00-2
  90-91-40-00-7
  90-91-13-00-9
  77-31-00-00-6
  77-31-41-00-5

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Czerniakowska 16 ( wejście od Czerniakowskiej , budynek VGB) w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, piętro I, pokój 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój 108

 • Termin składania ofert

  16 lutego 2018  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lutego 2018  09:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 lutego 2018  14:38