Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

7 lutego 2018  14:46

Kategoria zakupowa

Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

Tytuł postępowania

Usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie

Nazwa zamawiającego

ZUS III Oddział w Warszawie

Adres zamawiającego

01-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

550000/271/2/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201794/Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

90-91-00-00-9
90-91-12-00-8
90-91-92-00-4
90-61-00-00-6
90-62-00-00-9
90-63-00-00-2
90-91-40-00-7
90-91-13-00-9
77-31-00-00-6
77-31-41-00-5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201794/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Czerniakowska 16 ( wejście od Czerniakowskiej , budynek VGB) w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, piętro I, pokój 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój 108

Termin składania ofert

16 lutego 2018  10:30

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 19 lutego 2018  09:24

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201847/INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 22 lutego 2018  14:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201889/Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf