Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

7 marca 2018  13:25

Kategoria zakupowa

Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

Tytuł postępowania

Usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie

Nazwa zamawiającego

ZUS III Oddział w Warszawie

Adres zamawiającego

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

550000/271/8/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224011/Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

90  91  00  00 – 9 usługi sprzątania,
90  91  12  00 – 8 usługi sprzątania budynków,
90  91  92  00 – 4 usługi sprzątania biur,
90  61  00  00 – 6 usługi sprzątania i zamiatania ulic,
90  62  00  00 – 9 usługi odśnieżania,
90  63  00  00 – 2 usługi usuwania oblodzenia,
90  91  40  00 – 7 usługi sprzątania parkingów,
90  91  13  00 – 9 usługi czyszczenia okien,
77  31  00  00 – 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
77  31  41  00 – 5 usługi w zakresie trawników.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224011/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego – ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 108

Termin składania ofert

15 marca 2018  10:30

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 16 marca 2018  15:28

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224117/INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 23 marca 2018  15:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224192/INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 19 kwietnia 2018  15:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224531/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 30 kwietnia 2018  10:45

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Marek Dominiak tel. 228904439
Maria Domańska tel. 228904341

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224688/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf