Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

9 marca 2018  13:30

Kategoria zakupowa

Usługi ochrony

Tytuł postępowania

KOMPLEKSOWA, CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ I ODDZIAŁ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

Nazwa zamawiającego

ZUS III Oddział w Warszawie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

550000/271/9/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224045/Ogłoszenie UZP.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79710000-4 usługi ochroniarskie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224045/OGŁOSZENIE.zip

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych pok. 108

Termin składania ofert

19 marca 2018  10:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 20 marca 2018  15:48

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224143/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 22 marca 2018  15:47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224179/wybór wykonawcy strona zus.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 24 kwietnia 2018  14:59

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Dorota Pniewska, ZAP_Warszawa1@zus.pl, 22 538-20-78

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224603/ogłoszenie o zamówieniu usługa ochrony.pdf