Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

12 marca 2018  10:05

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Remont pomieszczeń biurowych – II i IV piętro bud. B Oddziału ZUS w Krakowie,ul. Pędzichów 27

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Krakowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
30-080 Kraków, ul. Pędzichów 27

Województwo

małopolskie

Numer postępowania

180000/271/2/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224051/Ogłoszenie nr 529577.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45000000-7 Roboty ogólnobudowlane,
- 45442100-8 Roboty malarskie,
- 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg,
- 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy,
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224051/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. Pędzichów 27,
dziennik podawczy - Sala Obsługi Klientów,
lub przesłać na adres Zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
30-080 Kraków, ul. Pędzichów 27
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

Termin składania ofert

26 marca 2018  11:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 529577-N-2018

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 26 marca 2018  12:18

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224200/Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 12 kwietnia 2018  08:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224410/Informacja o wyborze.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 17 kwietnia 2018  14:16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224488/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf