Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

12 marca 2018  13:44

Kategoria zakupowa

Dostawy inne

Tytuł postępowania

Dostawa wraz z montażem agregatu wody lodowej do systemu klimatyzacji w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13 oraz dostawę wraz z montażem klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych w Inspektoratach ZUS w Pszczynie i w Tychach.

Nazwa zamawiającego

ODDZIAŁ W RYBNIKU

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rybniku
44-200 Rybnik
ul. Reymonta 2

Województwo

śląskie

Numer postępowania

340000/271/2/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224054/ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

dla Części I - 42512300-1 Układy HVAC

dla Część II - 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224054/Nowy folder.zip

Miejsce składania ofert

Siedziba Oddziału ZUS w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 2

Termin składania ofert

21 marca 2018  09:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 16 marca 2018  14:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224114/wyjasnienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 21 marca 2018  15:00

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224162/doc01460320180321145247.pdf