Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

13 marca 2018  11:06

Tytuł postępowania

Budowa systemu oddymiania klatek schodowych w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Płocku

Adres zamawiającego

al. Jachowicza 1, 09-402 Płock

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

280000/271/2/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224067/ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45262520-1 Roboty murowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224067/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, al. Jachowicza 1, 09-402 Płock, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok.211

Termin składania ofert

28 marca 2018  12:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza

Dodatkowe informacje

Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
Magdalena Kalota
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05, fax (24) 264 03 41.
w zakresie proceduralnym
Tomasz Świątkowski
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
Referat Nieruchomości
tel. (24) 262-52-71 wew. 24-15
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 29 marca 2018  07:46

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224254/informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 19 kwietnia 2018  12:41

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224521/ogłoszenie o wyborze.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 04 maja 2018  10:14

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Magdalena Kalota, ZAP_Plock@zus.pl, tel. 24 262 52 71 wew.25 05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224719/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf