Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

13 marca 2018  13:27

Kategoria zakupowa

Usługi inne

Tytuł postępowania

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Modernizację systemu wentylacji z możliwością schładzania z wykorzystaniem instalacji wody lodowej i montaż klimatyzacji precyzyjnej w archiwum zakładowym na poddaszu budynku C w Inspektoracie w Koninie”.

Nazwa zamawiającego

ZUS II Oddział w Poznaniu

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań

Województwo

wielkopolskie

Numer postępowania

540000/271/02/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224074/Ogłoszenie_wykonanie_dokumentacji_projektowej_Konin.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 71.00.00.00-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
- 71.24.20.00-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu i oszacowanie kosztów,
- 71.24.80.00-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224074/SIWZ-strona internetowa.zip

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań
budynek A, piętro I, pokój nr 102 - sekretariat

Termin składania ofert

23 marca 2018  11:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Dodatkowe informacje

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marek Żurek
tel. 61 874 53 00
e-mail: marek.zurek@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 27 marca 2018  08:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224216/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_unieważnienie.pdf