Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

11 maja 2018  14:35

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Inspektoratu ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31” oraz „Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31”.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wyłącznie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako:
1) „Część 01” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Inspektoratu ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31”,
2) „Część 02” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31”.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1b
63-400 Ostrów Wielkopolski

Województwo

wielkopolskie

Numer postępowania

260000/271/07/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224844/OGŁ-260000-271-07-2018-ZAP.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111300-1 - roboty rozbiórkowe,
45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne,
45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
45442100-8 -roboty malarskie,
45442200-9 - nakładanie powłok antykorozyjnych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224844/SIWZ-260000-271-07-2018-ZAP.zip

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420.

Termin składania ofert

28 maja 2018  11:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Dodatkowe informacje

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Jolanta Sójka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 021, tel. 627357342,
2) Wojciech Koźmiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420, tel. 627357286.