Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 maja 2018  14:35

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Inspektoratu ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31” oraz „Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31”.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wyłącznie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako:
  1) „Część 01” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Inspektoratu ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31”,
  2) „Część 02” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/07/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45111300-1 - roboty rozbiórkowe,
  45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne,
  45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
  45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
  45442100-8 -roboty malarskie,
  45442200-9 - nakładanie powłok antykorozyjnych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420.

 • Termin składania ofert

  28 maja 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  1) Jolanta Sójka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 021, tel. 627357342,
  2) Wojciech Koźmiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420, tel. 627357286.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2018  13:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 czerwca 2018  14:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 czerwca 2018  14:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2018  14:10

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 czerwca 2018  09:30