Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

14 maja 2018  13:25

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Malowanie klatek schodowych oraz remont schodów bocznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Chorzowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW

Województwo

śląskie

Numer postępowania

060000/271/5/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224860/ogłoszenie_malowanie klatek.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
4500000-7 - Roboty budowlane.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224860/SIWZ - malowanie klatek.pdf

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW; piętro III, pokój 328.

Termin składania ofert

29 maja 2018  11:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 11:30.
2. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu na adres Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów, wyłącznie na numer faks (32) 34-90-580; wyłącznie na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 29 maja 2018  14:05

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/225075/Informacja z otwarcia ofert_5.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 11 czerwca 2018  10:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225211/Informacja dla Wykonawców (2).pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 20 czerwca 2018  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225356/Informacja dla Wykonawcow_unieważnienie postępowania.pdf