Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 maja 2018  13:25

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Malowanie klatek schodowych oraz remont schodów bocznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/271/5/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  4500000-7 - Roboty budowlane.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW; piętro III, pokój 328.

 • Termin składania ofert

  29 maja 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 11:30.
  2. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu na adres Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów, wyłącznie na numer faks (32) 34-90-580; wyłącznie na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2018  14:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 czerwca 2018  10:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 czerwca 2018  14:00